Aselupa-asiat

19.1.2022

 

Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen (www.poliisi.fi)

Ampuma-aselain 53 a §:n mukaan luvanhaltijan tulee osoittaa harrastuksensa jatkuminen. Kyseisen pykälän perusteella luonnollisen henkilön, jolla on metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista, ampumaurheilua ja -harrastusta taikka näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitetun pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa tai aselupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle:

1) ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta;

2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka

3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Ampuma-aselain 13.6.2011 voimaantuloon liittyvissä siirtymäsäännöksissä todetaan, että lain voimaan tullessa voimassa olevat ampuma-aseisiin, aseen osiin sekä patruunoihin ja erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvät luvat, ennakkosuostumukset, ase-elinkeinoluvat sekä asekeräilijälle annetut hyväksynnät jäävät ehtoineen voimaan. Lisäksi 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.

Määräaikaisiin hallussapitolupiin ja aselupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos lupaa ei uusita, se lakkaa olemasta voimassa.

Toistaiseksi voimassaolevan hallussapitoluvan osalta harrastuneisuutta ei osoiteta, jos lupa on myönnetty tai sitä koskeva hakemus on pantu vireille ennen lain voimaantuloa. Jos toistaiseksi voimassaoleva lupa on annettu lain muuttumisen jälkeen, on harrastuksen jatkuminen osoitettava. Käytännössä harrastaminen osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella. Harrastamisen osoittaminen koskee vain luonnollisia henkilöitä, ei yhteisöjä. Jos luvanhaltijalla on erityisiä perusteita, miksi ei ole voinut harrastaa edellä mainittua määrää, esimerkiksi sairauden taikka ulkomaankomennuksen johdosta, ei lupaa tule peruuttaa.

Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle.

Jos luvanhaltija hakee uutta aselupaa tai uusii määräaikaisen hallussapito- tai aselupansa, hakemisen yhteydessä osoitettu harrastuksen jatkuminen otetaan huomioon myös aikaisemman luvan kohdalla. Näin päästään tilanteeseen, jossa selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä.

Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

 

 

 

 

Todistuskäytäntö edellyttää harrastuksen dokumentointia!

 

Harrastajien itsensä on pidettävä ampumapäiväkirjaa, johon merkitään:

 • Milloin ampunut?

 • Millä aseella ja missä lajissa?

 • Ammuttujen laukausten määrä

 • Kuka toiminut ammunnan valvojana?

Todistus annetaan, jos ampuma-asekouluttaja parhaan ymmärryksensä mukaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että todistuksen pyytäjän antamat tiedot ovat oikeita. 

 

Aktiivisuuden osoittaminen käsiaselupaa haettaessa

 

Harrastus on aktiivista, jos:

 • Harrastuskertoja min. 10 kpl 2 v ajalle jaettuna

 • Harrastuksen tulee olla 2 v ajalla jatkuvaa. Ei siis riitä lyhyellä ajalla 5 harrastuskertaa, jonka jälkeen vuoden tauko ja tämän jälkeen taas 5 harrastuskertaa

Harrastuskerta on käsiaseella tai ilmapistoolilla tapahtunut:

 • Ampumaharjoittelu

 • Kilpailuihin osallistuminen kilpailijana

 • Toimiminen kilpailuissa tuomarina/toimitsijana

 • Toimiminen valmentajana/muu ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen

Aktiivista harrastusta ei tarvitse osoittaa siinä lajissa, jota varten on hankkimassa asetta.

Ilmapistooliharrastuksesta otetaan huomioon vain kansainvälisen lajiliiton alaisen ilmapistoolilajin harrastaminen.

Harrastuksen jatkuvuutta ei edellytetä aikana, jolloin harrastettavan lajin harrastus ei luonnonolojen tai vastaavien syiden vuoksi ole mahdollista.

Sairaus, raskaus, asevelvollisuus, työ- yms. esteet keskeyttävät 2 v määräajan kulumisen, jos luvanhakija vetoaa syyhyn.

Aktiiviseen 2 v yhtäjaksoiseen harrastusjaksoon luetaan puolet aseellisesta asevelvollisuusajasta tai naisten vastaavasta vapaaehtoisesta palveluksesta. Harrastuksen tulee olla alkanut ennen varusmiespalvelusta tai jatkuneen keskeytyksettä varusmiespalveluksen jälkeen.

Ampuma-asekouluttaja ei ota todistusta antaessaan kantaa siihen, onko henkilöllä ollut hyväksyttävä peruste keskeyttää harrastus, eikä siihen, paljonko varusmiespalveluksesta otetaan huomioon vaadittavaa harrastusaikaa laskettaessa.

Aktiivisuus harrastuksen jatkumisen osoittamisessa

Harrastuksen jatkumisen osoittamisessa edellytyksenä on, että luvanhaltija esittää harrastaneensa keskimäärin kerran neljännesvuodessa ennen määräajan päättymistä edeltäneen 12 kk aikana.

Harrastuskertoja siten min. 4 kpl. 

Huomioidaan luonnonolosuhteista ym. johtuvaa harrastuksen keskeytymisen mahdollisuus.

Harrastuskertojen tulee kuitenkin jakautua 12 kk:n ajalle.

 

Ampuma-aselain muutoksen (voimaan 15.7.2019) keskeiset vaikutukset luvanhaltijoille ja luvanhakijoille (www.poliisi.fi)

Ampuma-aselaki muuttuu 15.7.2019. Muutoksella pannaan täytäntöön asedirektiiviin tehdyt muutokset. Lainmuutos ei aiheuta toimenpiteitä valtaosalle nykyisistä aseluvan haltijoista. Myös suurin osa jatkossa aselupaa hakevista voi toimia kuten tähänkin asti. Prosessi pysyy pääpiirteissään entisellään. Ennen lainmuutosta myönnetyt luvat jäävät voimaan sellaisenaan joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, niistä lisää alla.

Erityisen vaaralliset ampuma-aseet

Lainmuutoksen myötä erityisen vaarallisten ampuma-aseiden luokka (niin sanottu A-luokka) laajenee. A-luokkaan kuuluvat vastedes myös:

 1. ampuma-aseet, jotka on valmistettu toimimaan sarjatulella, mutta on muunnettu toimimaan kertatulella, lippaallisella kertatulella tai itselataavalla kertatulella
 2. lyhyet (kokonaispituus on enintään 600 mm tai piipun pituus on enintään 300 mm), keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 21 patruunaa ilman uudelleenlatausta tai joissa käytetään latauslaitetta (kiinteä tai irrotettava), jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa
 3. pitkät (mitat yli yllä mainitun lyhyen ampuma-aseen määritelmän) keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 11 patruunaa ilman uudelleenlatausta tai joissa käytetään latauslaitetta (kiinteä tai irrotettava), jonka kapasiteetti on yli 10 patruunaa
 4. lyhyet itselataavat kertatuliaseet, jotka on suunniteltu ja valmistettu ammuttavaksi kahdella kädellä ja olkapäätä vasten tuettavaksi taikka muuten kahden käden otteella ammuttavaksi

Jos tällainen ampuma-ase on hankittu viimeistään 12.6.2017, lupa säilyy sen voimassaoloajan ennallaan ilman mitään toimenpiteitä. Luvalla saa pitää hallussa ja hankkia edellä mainittuja latauslaitteita (ns. isoja lippaita).

Jos ampuma-ase sen sijaan on hankittu 13.6.2017 tai sen jälkeen ja luvanhaltija haluaa edelleen säilyttää oikeutensa hankkia ja pitää hallussa suurikapasiteettisia latauslaitteita, on lupaa haettava uudelleen kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta (viimeistään 14.1.2020). Lupaa haetaan poliisilaitokselta uuden lain mukaisin perustein ja perusteen olemassaolo on osoitettava uuden lain mukaisesti (katso sivut Hyväksyttävät käyttötarkoitukset ja Käyttötarkoituksen osoittaminen) ja se annetaan siirtymäaikana maksutta. Ratkaisevaa on se, että hakemus on pantu vireille siirtymäaikana. Sitä voi myöhemmin täydentää, ja lupa on voimassa ennallaan siihen saakka kunnes hakemus on käsitelty ja uusi lupa myönnetty. Hakemus säilyy siis vireillä poliisin järjestelmässä odottamassa esimerkiksi sitä, että edellytys vuoden mittaiseen ampumaseuran jäsenyyteen on ollut mahdollista täyttää.

Ellei lupahakemusta panna vireille määräajan puitteissa, lupa raukeaa siltä osin kuin se koskee ns. isojen lippaiden hankkimista ja hallussapitoa. Luvan mukaista ampuma-asetta saa siis ilman toimenpiteitäkin pitää edelleen hallussa ja käyttää ns. lyhyellä lippaalla, B-luokan ampuma-aseena. Ison lippaan hallussapito tämän jälkeen johtaa kaikkien niiden aselupien peruuttamiseen, joiden nojalla henkilöllä on oikeus pitää hallussaan pistoolia, pienoispistoolia, revolveria, pienoisrevolveria tai aseita, joiden toimintatapa on itselataava kertatuli.

Sääntöä sovelletaan määräaikaista lupaa uusittaessa toistaiseksi voimassa olevaksi luvaksi ja toistaiseksi voimassa olevan luvan haltijan osoittaessa harrastuksen jatkumista.